IPA Eesti uudised

Tallinnas toimunud üldkoosolekul tõsteti liikmemaksu ja muudeti põhikirja

2023 aasta korraline üldkoosolek toimus 15. märtsil Tallinnas ja õhtune koosviibimine Kochi Aidas.
Üldkoosolekul osales 34 meie liiget, õhtusel koosviibimisel koos kaaslastega kokku 37 inimest.

Enne üldkoosolku avamist peeti õnnitluste ja kingitustega meeles sünnipäevalapsi Valdurit ja Joosepit ning tervitussõnad ütles Soome osakonna esindaja.

Üldkoosoleku esimese ettekande tegi meie president Uno, kes andis ülevaate tegemistest möödunud aastal, sealhulgas maslenitsast Leedus, matkast Austrias, reisist Põhja-Makedooniasse ning tegevustest Ukraina abistamisel.

Peasekretär Janek andis ülevaate meie liikmete hulgast, märkides ära, et eelmine aasta liitus meiega 42 liiget, milledest enamus Ida regioonist.

Laekur Lauri poolt tutvustati liikmetele möödunud aasta majandusaasta aruannet.

Koosolekul püstitati juhatuse poolt küsimus, kas võiks hakata meie liikmeteks võtma ka abipolitseinikke, mille suhtes kõlas koosoleku osalejate poolt mitmeid vastulauseid. Korraldati mõttekorje avatud ruumi meetodil ja otsustati, et küsimus väärib edasi töötamist, täiendavat informatsiooni kogumist ning järgmiseks üldkoosolekuks tuuakse antud teema otsustamiseks välja.

Peasekretär Janek tutvustas osalejatele organisatsiooni rahvusvahelistel üritustel osalemise põhimõtteid ja lähetuste kulusid ning nende allikaid. Kuna PPA poolne toetus iga aastaga väheneb, esitati juhatuse poolt üldkoosolekule otsustamiseks ettepanek kasutada liikmemaksust tulnud raha kuni 10% ulatuses planeeritud prioriteetsete ja oluliste lähetuste kompenseerimiseks. Üldkoosolek kiitis selle ühehäälselt heaks.

Juhatus tegi üldkoosolekule ettepaneku muuta osakonna põhikirja järgmiselt:

 • Sõnastada põhikirja punkt 3.1.2 „Vabaliikme staatus omistati juhatuse otsusega enne 01.01.2018 pensionile jäänud tegevliikmele, kes oli olnud IPA Eesti liige vähemalt 10 aastat, tasunud viimased 10 aastat iga-aastaselt liikmemaksu ja oli esitanud juhatusele vastava taotluse enne 01.01.2018.„;
 • punkt 3.3 „IPA Eesti liikmeks astumisel esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse, milles tunnustab IPA Eesti põhimõtteid, eesmärke ja kohustusi. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus seaduses ettenähtud tähtaja jooksul.“;
 • punkt 3.8 „Liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teavitades otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult liiget kirjalikult.“;
 • punkt 3.8.1 „Juhatusel on õigus jätta põhikirja punktis 3.1.1 sätestatud tingimustele mitte vastav liige IPA Eestist välja arvamata. Juhatus arvestab otsuse tegemisel liikme aktiivsust IPA Eesti tegevustes, liikmemaksu korrektset tasumist, liikmeks oleku aega ja staaži punktis 3.1.1 nimetatud asutuses.“;
 • punkt 3.9 „Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.“.

Üldkoosolek hääletas kõikide punktide muudatusettepanekute suhtes ühehäälselt pooldavalt.

Juhatus tegi üldkoosolekule ettepaneku tõsta alates 2024. aastast liikmemaksu 30 eurole, kuna see on püsinud muutumatuna 2018. aastast, samas elukallidus on selle ajaga tunduvalt tõusnud. Üldkoosolek kiitis ettepaneku ühehäälselt heaks.

Mailis ja Alik kuulutasid välja 2022 IPA bowingu tulemused.
Naiste arvestuses saavutas 1. koha Merilin, 2. koha Egle ja 3. koha Käthlin.
Meeste arvestuses 1. koht Andrus, 2. koht Juhan ja 3. koht Alik.
Meeskondlikus võistluses osales 5 võistkonda. Lõuna võistkond saavutas esikoha, Ida-1 2. koha, Ida-2 3. koha, Põhja 4. koha ja Lääne 5 koha.

Sigrit andis infot tulevaste suvepäevade kohta, mis on sellel aastal pühendatud osakonna 30. aastapäevale ja toimuvad Lepanina hotelli territooriumil.

Uno meenutas palvet, et kui käiakse kuskil teises riigis üritustel, siis tore oleks kui saadaksite juhatusele meili, et planeerite kuskil üritusel osaleda, et juhatusel oleks ülevaade ja oleks lihtsam aasta lõpus ülevaadet teha. See puudutab eriti ametlikke üritusi. Lisaks ka kui võõrustatakse teiste riikide IPA liikmeid, siis ka sellest juhatust teavitama. See on linnuke, mis näitab ka meie aktiivsust.

Üldkoosolekule järgnes koosviibimine Kochi Aidas õhtusöögi ja tantsuga elava muusika saatel.

Fotod: Kalju Leppik ja Lauri Läänsoo.
Kõiki pilte näeb siit: (link nähtav ainult meie liikmetele peale lehele sisselogimist).

 • 2023-04-15_12-30-33
 • 2023-04-15_12-34-54
 • 2023-04-15_13-49-25
 • 2023-04-15_14-02-35
 • 2023-04-15_14-04-56
 • 2023-04-15_14-05-44
 • 2023-04-15_14-12-53
 • 2023-04-15_14-13-22
 • 2023-04-15_14-19-22
 • 2023-04-15_14-44-13
 • 2023-04-15_15-41-27
 • 2023-04-15_16-12-30
 • 2023-04-15_17-25-30
 • 2023-04-15_17-28-16
 • 2023-04-15_17-29-14
 • 2023-04-15_18-53-43
 • 2023-04-15_18-54-03